Mes Logo

M E S

Mega Elektro Security
security

Video Nadzor

Video nadzor je sistem koji se sastoji od jedne ili više nadzornih kamera povezanih sa centralnim uređajem koji vrši obradu signala sa nadzornih kamera. Sistem se može nadgledati putem interneta i mobilnih telefona.
Osnovna primena video-nadzora jeste povećanje sigurnosti i bezbednosti ljudi i imovine koja je ugrožena. Policija video-nadzor koristi radi otkrivanja kriminalnih aktivnosti i onemogućavanje neovlašćenog ulaska u objekte i praćenje kretanja oko štićenog prostora i u štićenim prostorijama.

Galerija

Video nadzor X

Interfoni

mes

Interfonski sistemi se najčešće koriste radi kontrole ulaska stranih lica u objekat, mada im to nije jedina namena.

U privatnim kućama se može koristiti za komunikaciju sa osobom koja se nalazi ispred ulaznih vrata ili kapije, a otključavanje vrata vrši se pritiskom na taster na interfonu, koji otključava elektromagnetnu bravu. Može se koristiti i za međusobnu komunikaciju ukućana, bez posebne centrale, ukoliko postoji više unutrašnjih interfonskih jedinica montiranih na razna mesta u kući.

U stambenim zgradama interfoni se koriste za komunikaciju sa posetiocem ispred ulaznih vrata u zgradu i otključavanje vrata posetiocu.

Galerija

Interfon X